Detalles de autor

Akademia Nauk SSSR-Institut Latinskoy Ameriki, ed.

  • Vol. X, 3 (39) enero-marzo, 1970 - Reseñas
    Akademia Nauk SSSR-Institut Latinskoy Ameriki (Ed.) SSSR i latinskaya 1917-1967. ( La URSS y América Latina 1917-1967). Moscú : Izdatelstvo Mezhdunarodnye otnosheniya, 1967
    Detalles  PDF